بیمه درمان تکمیلی در مواقع بیماری بخش قابل توجهی از هزینه های درمان را به عهده می گیرد. با داشتن بیمه تکمیلی می توان در مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه کننده، درمان بیماری را به طور رایگان و یا با پرداخت هزینه کمتر انجام داد.

بیمه درمان تکمیلی چیست؟

بیمه درمان تکمیلی در مواقع بیماری بخش قابل توجهی از هزینه های درمان را به عهده می گیرد. با داشتن بیمه تکمیلی می توان در مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه کننده، درمان بیماری را به طور رایگان و یا با پرداخت هزینه کمتر انجام داد.

ادامه ...
مفاصاحساب مالیاتی به معنای فرم تسویه ی بدهی های مالیاتی است.

مفاصا حساب مالیاتی چیست؟

گواهی وصول بدهی های قطعی شده ی مودی نزد اداره ی دارایی است که طبق ماده 235 قانون مالیات های مستقیم 5 روز پس از اینکه اداره دارایی اقدام به وصول مالیات مطالبه شده ، قطعی شده از مودی می کند.

ادامه ...
طراحی و اجرا در آزمایشگاه نیمکت | © 2019 -2021 شرکت سران محاسب طباطبائی