ثبت نام در دوره های سران محاسب


دوره آموزش حسابداری : از صفر تا فراتر از کاربرد

دوره اختیار معامله

دوره آموزش تحلیل بنیادی

دوره تحلیل تکنیکال از صفر تا کاربرد


ردیفعنوان دورهتاریخ شروعلینک ثبت نامشهریه دوره
۱معرفی تحلیل تکنیکال و بنیادی۲ شهریور۹۹ثبت نامرایگان
۲دوره حسابداری از صفر تا فراتر از کاربرد۲ مهر ۹۹ثبت نام ۹۹۰۰۰۰
۵۹۰۰۰۰
۳دوره تحلیل تکنیکال از صفر تا کاربرد۲۸ شهریور ۹۹ثبت نام۳۹۰۰۰۰
۴دوره آموزش تحلیل بنیادی | Fundamental۵ مهر ۹۹ثبت نام۷۹۰۰۰۰
۵دوره اختیار معامله۷ مهر ۹۹ثبت نام۶۹۰۰۰۰

طراحی و اجرا در آزمایشگاه نیمکت | © 2019 -2021 شرکت سران محاسب طباطبائی